Föreningens stadgar

antagna 12/5 1983, reviderade 1985, 1987, 1990, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2007, 2010 och 27/3 2011.

Namn

§ 1 Riksorganisationens namn är SVERIGES LÄRARE FÖR FRED.

Syfte

§ 2 Organisationens syfte är att främja undervisning och utbildning för fred och nedrustning.

§ 3 Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Mål

§ 4 Organisationens målsättning är att

• verka för att fredsundervisning blir en integrerad del av all undervisning med nyckelbegrepp som

o alla mänskliga rättigheter

o ickevåld och konstruktiv konflikthantering

o nedrustning och hållbar utveckling

o rättvisa och solidaritet

o samverkan – lokalt och globalt

• verka för konflikthantering utan våld även i andra sammanhang

• stärka opinionen för avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen

• förmedla information och kontakt mellan medlemmarna

• stimulera grundutbildning och fortbildning i freds- och konfliktfrågor

• samverka med andra yrkesgrupper mot kärnvapen/för fred samt med övriga fredsgrupper inom och utom Sverige, ha kontakt med myndigheter, institutioner och andra organisationer samt uppehålla internationella kontakter i frågor som rör föreningens målsättning.

Medlemskap

§ 5 Medlemskap kan erhållas av lärarstuderande, lärare och annan skolpersonal från förskola till högskola och universitet samt av andra som delar organisationens målsättning.

Årsmöte

§ 6 Organisationens högsta beslutande organ utgöres av årsmötet. Till detta, som skall äga rum före maj månads utgång, kallas medlemmarna minst en månad i förväg.

§ 7 Vid årsmötet skall förekomma:

– Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare.

– Årsmötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning.

– Verksamhetsberättelse.

– Revisionsberättelse.

– Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

– Behandling av motioner.

– Förslag till verksamhetsplan för följande år - fastställande.

– Förslag till inkomst- och utgiftsstat för följande år.

– Fastställande av årsavgift för kommande räkenskapsår.

– Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar för följande år.

– Val av suppleanter.

– Val av två revisorer och suppleanter för dem.

– Val av valberedning.

– Övriga frågor.

Extra årsmöte

§ 8 Extra årsmöte skall hållas om en tredjedel av medlemmarna så kräver eller styrelsen så beslutar.

Rösträtt

§ 9 Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får inte överlåtas.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och val får lotten avgöra.

Motioner

§ 10

– Motion kan väckas av enskild medlem eller av regional eller lokal förening.

– Motionen skall vara styrelsen tillhanda minst två veckor före årsmötet.

Styrelse

§ 11

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter jämte fem suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 12 Styrelsen åligger att

– i enlighet med stadgarna genomföra av årsmötet beslutade åtgärder

– mellan årsmötena även i övrigt representera organisationen och verka för dess målsättning

– tillsätta erforderliga arbetsgrupper för bevakning och beredning av enskilda frågor

– inför årsmötet sammanställa verksamhets- och revisionsberättelser

– även i övrigt förbereda ärenden inför årsmötet.

Verksamhetsår

§ 13 Verksamhetsberättelse avges för verksamhetsår, som sammanfaller med budgetåret, som i sin tur sammanfaller med kalenderåret.

Ekonomi

§ 14 Föreningens verksamhet finansieras av årsavgifter samt bidrag från organisationer och enskilda.

Bidrag till organisationen från myndigheter och organisationer hänförs till visst projekt.

Organisationens räkenskapsår utgöres av kalenderår.

Kontroll

§ 15 De av årsmötet valda revisorerna har att kontrollera bokföring och kassa samt även i övrigt granska styrelsens verksamhet. Vid såväl årsmöten som styrelsemöten föres protokoll.

Stadgeändring

§ 16 För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid årsmötet. Förslag till ändring skall inlämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet.

Upplösning

§ 17 För upplösning av riksorganisationen fordras att frågan behandlas vid två på varandra följande årsmöten - varav minst ett ordinarie - som hålls med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning skall då ha bifallits av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade årsmötesdeltagarna.

– Vid beslut om upplösning skall tillgångarna överföras till annan förening med likartat syfte.

– Fråga om föreningens upplösning skall ha väckts minst två månader före ordinarie årsmöte.